23.11.2013

Simeprevir dopuszczony do stosowania w USA

Po Japonii i Kanadzie został dopuszczony do stosowania w USA trzeci na rynku inhibitor proteazy – simeprevir.
Dzisiaj amerykańska agencja leków i żywności FDA (U.S. Food and Drug Administration) zaakceptowała simeprevir do leczenia genotypu 1 HCV w skojarzeniu z pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną dorosłych chorych z wyrównaną chorobą wątroby, włączając marskość, zarówno wcześniej nieleczonych, jak i uprzednio leczonych nieskutecznie 2-lekową terapią interferonową.
Simeprevir będzie sprzedawany pod nazwą OLYSIO®. Cenę hurtową w USA ustalono na 66 360 dolarów (na jedną terapię).